นิทรรศการ

นัตพม่า
“นัต” มาจากคำว่า นาถ ในภาษาบาลี หมายถึง ผู้เป็นที่พึ่งสร้างจากวัสดุหลายประเภทแกะสลักจากไม้หรือปั้นเป็นรูปลักษณะต่างๆ

ข้อมูลนิทรรศการ


เอกสารคลังภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง
“เมื่อเราเห็นพับสา ใบลานปรากฏ ณ ที่ใด นั่นหมายถึงลมหายใจแห่งอักษรและภาษาของกลุ่มคนในลุ่มน้ำโขงที่ยังคงสืบต่อ

ข้อมูลนิทรรศการ


เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา
“เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขาเป็นเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยภูเขา แสดงว่าได้รับการขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยแล้ว”

ข้อมูลนิทรรศการ


ปราสาทธรรมาสน์
“การร่วมแรงร่วมใจกันสร้างธรรมาสน์ขึ้นใหม่ทุกปี เป็นกุศโลบายเพื่อแสดงถึงพลังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความสามัคคีของชาวปลัง(ไตหลอย)”

ข้อมูลนิทรรศการ