กิจกรรมการประชุมหน่วยงาน เพื่อความเข้าใจด้าน ITA

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

กิจกรรมการประชุมหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง "MFU ITA" เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้พนักงานของหน่วยงานได้รับรู้ เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) และเน้นย้ำให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการบันทึกภาพ ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ป้ายพิพิธภัณฑ์

| writer Chuchat Jaikeaw |