คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ หรือการติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานได้รับการบริการตามลำดับและเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียม

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ ได้แสดงสถิติการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ และช่องทางการให้บริการ E-Service เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข้้นตอนการเข้าถึงแบบฟอร์มแจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

| writer Siriwan Kittiromphongam |