ความพึงพอใจผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

นิทรรศการภายนอก ประกอบด้วย สวนสิงห์ นิทรรศการ “ข้าวและวิถีชีวิต” และซุ้มประตูโขงจำลอง

Cultural Innovation Hubนำเสนอนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัย การนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

นิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการ “ปาเลไลยะกะ แลนด์” ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน และ นิทรรศการ “ศาสตร์และศิลป์แห่งรูปภาพและอักษรบนพับสาใบลาน” ณ อาคารจัดแสดง จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 30 ธันวาคม 2563

พระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนจานเซรามิก ในคราวเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการภายใน ประกอบด้วยตุงมงคล พระธาตุเจดีย์จำลอง 12 องค์ จาก 4 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ภาพถ่ายวิถีชีวิตบริเวณลุ่มน้ำโขงในอดีต แผนผังดวงดาวล้านนา ตุงดิน ตุงน้ำ ตุงลม ตุงไฟ และวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้จากการจัดซื้อผ่านการลงพื้นที่สำรวจภาคสนามบริเวณประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จากการได้รับบริจาค และจากงานวิจัย โดยวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนและกลุ่มคนในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

จากการดำเนินงานจัดทำและปรับเปลี่ยนชุดนิทรรศการทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จำนวนทั้งสิ้น 622 คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ 4.31 คะแนน(ความพึงพอใจในระดับมาก)

ความพึงพอใจผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| writer Siriwan Kittiromphongam |