ความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงดำเนินกิจกรรมอันสืบเนื่องมาจากแผนการดำเนินงานจำนวน 4 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 218 คน ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินทั้งสิ้น 2 กิจกรรม รายละเอียดจำแนกตามกิจกรรม โดยเรียงลำดับตามวันที่จัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบประมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ 4.61 คะแนน

พิพิธภัณฑ์เสวนาในรูปแบบการประชุมวิชาการ เรื่อง “เปลี่ยน สลับ ทับซ้อน ซ่อนร่าง” ในประเพณีและการละเล่นสวมหน้ากาก ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้อง  ประชุมคำมอกหลวงและห้องประชุมพู่ระหง กลุ่มอาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน มีผู้ตอบแบบประมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ 4.65 คะแนน

          ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นอยู่ที่ 4.63 คะแนน (ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด)

ความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| writer Siriwan Kittiromphongam |