คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่บุคลากรภายในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
| writer Siriwan Kittiromphongam |