นิทรรศการ บุปผา มาลา ปัญญา สักการะ การออกแบบขันดอกล้านนาร่วมสมัยในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ   เครือข่ายเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการ "บุปผา มาลา ปัญญา สักการะ" การออกแบบขันดอกล้านนาร่วมสมัยในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) และจังหวัดเชียงราย และเพื่อผลักดันเมืองเชียงรายให้อยู่ในเกณฑ์ของ UCCN เพื่อเข้าสู่การประเมินการเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565     ณ ร้านซีเปียวพาณิชย์ และร้าน Abonzo Coffee ถนนธนาลัย เทศบาลเมืองเชียงราย

โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ร้านซีเปียวพาณิชย์ กล่าวเปิดนิทรรศการและนำชมนิทรรศการ โดย ผศ.ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีบุคลากรจากเครือข่ายเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ซักถาม ในประเด็นการผลักดันเชียงรายสู่การประเมินเป็นเมืองสร้างสรรค์ และร่วมชมนิทรรศการ

 

ภาพ: WEME Creation

 |   |  241 ครั้ง