ความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการให้บริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน และพร้อมจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

CLICK  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 |   |  123 ครั้ง