คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ-กิจของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

 

CLICK  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| writer Siriwan Kittiromphongam |