ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5391 7067-8, 0 5391 7042
โทรสาร: 0 5391 7067
อีเมล์: mekong-museum@mfu.ac.th