ภูมิทัศน์รัฐฉาน LANDSCAPE OF SHAN STATE

หมวดหมู่ข่าว: Museum-หนังสือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ลำดับที่ 16  เรื่อง ภูมิทัศน์รัฐฉาน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงชุดข้อมูลความรู้จากการลงพื้นที่สำรวจ ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังสาธารณชนในวงกว้างต่อไป

 

The museum academic 16LANDSCAPE OF SHAN STATEis a specially organised compilation of the bodies of knowledge acquired through the field survey in the Shan State of the Republic of the Union of Myanmar. We hope that this publication would serve as database for those enthusiastic to pursue further research studies on indigenous arts and cultures and to disseminate them to the wider public.

 

CLICK ⇒ ภูมิทัศน์รัฐฉาน LANDSCAPE OF SHAN STATE

 |   |  509 ครั้ง