บุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
อีเมล : pollavat.pra@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-916717

 

 

นายชูชาติ ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล : chuchart.jai@mfu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-917068

 

 

นางสาวสิริวรรณ กิตติร่มโพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล
: siriwan.kit@mfu.ac.th
โทรศัพท์
: 053-917042

 

 

นางสาวจันทนา กลัดเพ็ชร์
พนักงานธุรการ
อีเมล
: jantana.ket@mfu.ac.th
โทรศัพท์
: 053-917067