เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ปณิธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑ์สถานที่มีมาตรฐานเป็นแหล่งค้นคว้า บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม


วิสัยทัศน์
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงจะเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย และผลิตงานทางด้านเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการสำรวจ และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง


พันธกิจ

  • รวบรวมและสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม ภาพถ่าย หนังสือ ฯลฯ เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑสถานตามหลักวิชาการและให้พิพิธภัณฑ์ มีความเคลื่อนไหวทางวิชาการร่วมสมัยตลอดเวลา                                       
  • ดำเนินการอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
  • จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสาร และหนังสือวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสัมมนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เน้นการเสริมสร้างความเป็นพิพิธภัณฑ์วิชาการ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทุน ด้านวิชาการ และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่บุคคล ชุมชน ประเทศ อนุภูมิภาค และนานาชาติ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้