Mekong basin language

พจนานุกรมภาษาไทขึน เชียงตุง

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำราว่าด้วยการสร้างบ้านเรือนล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานพระธาตุหลวงจอมคำ เขต (4) เมืองเชียงตุง

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานพระธาตุพระบาทจอมแสงเมืองหน่อบาทะ เชียงตุง (ภาคถอดความ)

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง