Chiang Rai Sustainable Design Week 2021 Press Release

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย เปิดตัว “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” หรือ “Chiang Rai Sustainable Design Week 2021” ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมนานาชาติด้านการออกแบบบริการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของเนสโก และมีเป้าหมายให้เทศกาลนี้เป็นหนึ่งเทศกาลที่ดีรับการยอมรับในระดับนานาชาติและบรรจุในปฏิทิน World Design Week ภายใน ระยะเวลา 3 ปี
 

โดยการจัดครั้งแรกในปี 2564 นี้นั้นอยู่ภายใต้แนวคิด “ความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม”
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ตลอดไปถึงผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นวิถีความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนองาน, จำหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายผลในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ระหว่างเครือข่ายด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ให้มีศักยภาพในการปรับตัวและสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบการบริการ และผลักดันให้จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network หรือ UCCN) และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว ที่รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

กิจกรรมเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 นี้จะมีรูปแบบที่หลากหลาย และกระจายไปตามย่านต่าง ๆ ทั่วตัวเมืองเชียงราย ได้แก่ ย่านถนนสิงหไคล, ย่านฮ่อมดอย, ย่านการค้าถนนธนาลัย, ย่านถนนบรรพปราการ และย่านเกาะลอย ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงย่านที่ตั้ง
ข่วงชาติพันธุ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจได้เดินเยี่ยมชมเมืองเชียงรายในมุมมองที่แตกต่างออกไป และสัมผัสกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบอย่างใกล้ชิด
โดยประกอบด้วยกิจกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่
กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการคิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
– กลุ่มธุรกิจ เป็นผู้ที่มีกำลังผลิตสินค้าของตนเอง หรือรับจ้างผลิตตามปริมาณ
– กลุ่มนักออกแบบ ศิลปิน และนักสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่ใช้กระบวนการคิดในการพัฒนาออกแบบผลงานตนเองหรือทางานร่วมกับบริษัท และแบรนด์ต่าง ๆ
– กลุ่มองค์กรเป็นหน่วยงาน ที่ให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบหรือนวัตกรรม
กิจกรรม Talk & Seminar การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
กิจกรรม Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริง
ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย
กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจ
นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเทศกาล
ในครั้งนี้มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ สถานที่ รวมถึงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานอย่างพร้อมเพียงกัน เช่น
o องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
o เทศบาลนครเชียงราย
o องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
o สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่
o สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
o สำนักงานจังหวัดเชียงราย
o มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
o สมาคมขัวศิลปะ
o อุทยานศิลปวัฒนธรรมไร่แม่ฟ้าหลวง
o มูลนิธิมดชนะภัย บ้านสิงหไคล
o มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
o มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม
ตำแหน่ง: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อีเมล์: teerapun.tad@mfu.ac.th
โทร: 092-993-0968

 |   |  106 ครั้ง