ชื่อ-สกุล: ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

ตำแหน่ง: หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์: 0-5391-7067 Fax : 05391-7068

e-mail: papamungming@yahoo.com

ชื่อ-สกุล: อาจารย์แก้วฟ้า  เกษรสุข

ตำแหน่ง: เลขานุการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์: -

e-mail: keawcone10temp@yahoo.com

ชื่อ-สกุล: นางสาวสิริวรรณ  กิตติร่มโพธิ์งาม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

โทรศัพท์: 053-917042 Fax. 053-917067

e-mail: bq_bluedolphin@hotmail.com

ชื่อ-สกุล: นางสาวจันทนา กลัดเพ็ชร์

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

โทรศัพท์: 053-917067 Fax. 053-917068

e-mail : nongjantana@hotmail.com

ชื่อ-สกุล: นายทศพล ศรีนุช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

โทรศัพท์: 053-917068 Fax. 053-917068

e-mail : tos_bint@hotmail.com


Copyright © 2007 The project on estahushment of mekong basin civilization museum, Mae Fah Luang University.
All right reserved.