Events / Activities


>> พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
New..Updated
>> พิพิธภัณฑ์เสวนา เรื่อง "มายาคติอาข่าในสังคมไทย : คลายปมมิดะและลานสาวกอด"
>> " รายการพันแสงรุ้ง ตอน คลายปมมิดะ"
>> โครงการประชุมวิชาการ แผ่นดินเดียวกัน แต่อยู่คนละโลก
>> สรุปการจัดโครงการการแข่งขันพิมพ์ซิลก์สกรีน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

>> รายงานการจัดโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา "วัฒนธรรมพุทธศาสนาในรัฐฉานและล้านนา : เรื่องเล่ากับพิธีกรรม"

>> การประชุมวิชาการ “ประสบการณ์ครึ่งศตวรรษการพัฒนาชาติพันธุ์ในประเทศไทย การทบทวน สอบทานเพื่อปรับกระบวนทัศน์”
>>โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำโขง
>>
สรุปการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา
“ประสบการณ์ภาคสนาม ถอดรหัสเชียงตุง ผ่านภาพวัฒนธรรม” วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 2552

>> ภารกิจโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.pdf >> บทความโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.pdf >> ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.pdf >> ประมวลภาพภายในพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.pdf
>> M.A. Program in Cultural Studies.pdf
>> พระธาตุเจดีย์ในเมืองเชียงแสน
>> ตำนานประวัติโบราณล้านนา


งานวิจัยการทำนายด้วยกระดูกไก่ HCMR


>> ความหมายและบทบาทของ ไก่ ในโลกทัศน์ของชาวอ่าข่า.pdf
>> The Lua manuscript of divination by chicken bones at Huay Nam Kun Village, Mae Fah Luang District, Chiang Rai.pdf
>> ตำราทำนายด้วยกระดูกไก่ลัวะบ้านห้วยน้ำขุ่นอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย.pdf
>> ผู้หญิงม้งกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ในพื้นที่ของครอบครัวและชุมชนคนเมือง.pdf >> ไข้หวัดนกในบริบทของการเจรจาต่อรองด้วยประดิษฐกรรมทางสังคมBird Flu on negotiation in Social Innovation Contexts.pdf >> ทฤษฎีวิพากษ์วิกฤติความชอบธรรม และการลดการผลิตทางอุตสาหกรรมในเมืองฟริ้นต์, รัฐมิชิแกน.pdf >> พลวัตทางวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานในประเทศไทย : การทบทวนองค์ความรู้ทาง สังคมศาสตร.pdf >> ประโยชน์ของโลกาภิวัตน์จากลูกผสมถึงผ่าเหล่าประดิษฐ์กรรมทางวิชาการทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา.pdf
>>
ประวัติศาสตร์ของห้องเรียนภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ History of Classroom Changed in Globalization Context.pdf >> สรุปการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา เรื่อง "ประสบการณ์ภาคสนาม ถอดรหัสเชียงตุง ผ่านภาพวัฒนธรรม" 
>> ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน “ประสบการณ์ ภาคสนาม ถอดรหัสเชียงตุง ผ่านภาพวัฒนธรรม”  >> Mekong Cultures Assoc. Prof. Dr. Precha Upayokin, School of Liberal Arts
 
 

 

 

 

 

 
 

    

 
 
 
Copyright © 2007 The Project on Establishment of mekong basin civilization museum, Mae Fah Luang University.
All right reserved.